اتاق نمایش عکس های وزرای ارتباطات

غرفه وزرا (تشریفات)

واعظی

مخبرالدوله

 

 

غرفه وزرا شامل تصاویری از وزرای پست و تلگراف و تلفن از اولین وزارت تلگراف (علی قلی خان مخبرالدوله) که در زمان نخست وزیری امیرکبیر منصوب شد تا وزیر وقت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمود واعظی در کابینه دکتر حسن روحانی، شناسایی و به نمایش گذاشته شده است.