اتاق هدایای دیپلماتیک، بال غربی موزه

 

سالن هدایا:

مطابق با اصول  و رسوم دیپلماتیک، هدایایی از دیدارهای رسمی مقامات وزارت ارتباطات کشورمان و دیگر کشور ها،در این اتاق  به نمایش گذاشته شده است.