بازدید دکتر واعظی از موزه ارتباطات

افتتاح شعبه پست بانک در موزه ارتباطات با حضور دکتر واعظی

دیدار دکتر واعظی با وزیر توسعه اقتصادی و فناوری اسلوونی در موزه ارتباطات

افتتاح سالن شهدای ارتباطات با حضور دکتر واعظی