کتابخانه ی موزه ارتباطات بدون نیاز به عضویت، برای همه بازدیدکنندگان و محققین و دانش جویان قابل استفاده می باشد.

بخش های معماری، گردشگری و تاریخی از اهم موضوعات کتابخانه ی موزه به شمار می آیند.